Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů

Novinky FAQ
Vítejte! Níže zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo.
Uživatelské jméno:
Heslo:
Pokud jste zapomněli svoje přístupové údaje, nebo máte dotaz či problém, kontaktujte technickou podporu registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů na telefonním čísle +420 724 154 660 nebo emailem na adresu redopsd@msmt.cz.
Právní rámec
Podle § 87 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v elektronické podobě Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol, a to podle ustanovení § 87b zákona o vysokých školách.

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o zaměstnancích veřejných, státních a soukromých vysokých škol, kteří jsou docenty, profesory nebo mimořádnými profesory. Součástí registru jsou rovněž údaje o docentech a profesorech působících v základním pracovněprávním vztahu jako pedagogičtí nebo vědečtí pracovníci poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky uvedených v § 93a zákona o vysokých školách.

V § 87b odst. 2 jsou stanoveny údaje, které obsahuje Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol o výše uvedených zaměstnancích:

a) osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení, rok narození a obec, kde má trvalý pobyt; u cizinců také pohlaví, adresu místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství,

b) údaje o datu získání vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a úspěšně ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem, včetně uvedení programů a oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ukončena a uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečnilo, a o datech jmenování docentem a profesorem,

c) údaje o vzniku, změně a skončení základního pracovněprávního vztahu zaměstnance k vysoké škole nebo v případě státní vysoké školy k České republice, včetně údaje o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době, na kterou je základní pracovněprávní vztah k vysoké škole nebo k České republice sjednán a obdobné údaje o služebním poměru, je-li místo akademického pracovníka působícího na státní vysoké škole obsazeno vojákem v činné službě nebo příslušníkem Policie České republiky ve služebním poměru.

Ministerstvo stanovilo prostřednictvím vyhlášky č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol, formát a strukturu datové zprávy a technické podmínky a lhůty předávání údajů o docentech, profesorech a mimořádných profesorech veřejných, státních a soukromých vysokých škol a údajů o docentech a profesorech poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky do Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů.

Hlavním cílem vyhlášky bylo vytvořit konkretizací informační povinnosti vysokých škol podmínky pro řádné a úplné zprovoznění a provozování Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol jakožto předpokladu pro zajištění nezbytných informací pro potřeby posouzení žádostí o institucionální akreditace, akreditace studijních programů a akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorů, hodnocení kvality vysokých škol a další analytické a statistické činnosti. Tyto informace jsou nezbytné pro potřeby Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, ministerstva a pro vysoké školy samotné. Vysoká škola v souladu s § 87odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o vysokých školách využívá informace z Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol pro účely zjišťování skutkového stavu souvisejícího se záležitostmi týkajícími se akreditací a vzniku nebo případného souběhu základních pracovněprávních vztahů.
01.07.2024
Zahájení aktuálního sběru dat do IS REDOP s platností dat k 30. červnu 2024 (sběr označen 2024M6)
V tomto sběru dat budou aktuálně zjišťována data (údaje a změny) s platností od 1. června 2024 do 30. června 2024.
Sběr bude zahájen k datu 1. července 2024 a bude ukončen k datu 15. července 2024.

V rámci tohoto organizovaného sběru bude možné navázat v případě vysokých škol na údaje o zaměstnancích, které byly do informačního systému REDOP nahrány v předchozím sběru dat. Data autorizovaná pro sběr dat s platností do 31. května 2024 tak bude možné v rámci grafického rozhraní upravit jejich aktualizací platnou do data 30. června 2024. V případě přenosu dat formou XML souboru bude možné nahrát aktualizovaný soubor. V případě poskytovatelů jsou data vkládána poprvé, takže je nutné nejprve vytvořit první sběr dat v REDOP, na který bude možné pak v dalších sběrech navazovat!

Za správnost údajů vkládaných vysokou školou a vedených v registru docentů a profesorů zodpovídá vysoká škola, tedy rektor vysoké školy, či poskytovatel, tedy statutární zástupce poskytovatele!

V případě problémů nebo dotazů se prosím obraťte na technickou podporu REDOP, a to na buď telefonicky na číslo +420 378 229 455 nebo emailem na adresu redopsd@msmt.cz, rádi Vám pomůžeme.
08.03.2024
Aktualizace číselníku Studijních programů
Do číselníku bylo přidáno 11 nových studijních programů.
30.12.2019
Aktualizace systému
Systém REDOP aktuálně akceptuje nové studijní programy s dlouhými 12místnými kódy, které je možné vykazovat u garantů studijních programů.
Jsou také přístupny náhledy na jmenování, vzdělání a tituly všech evidovaných osob (informace z posledního sběru dat) s možností přebrání do vlastních seznamů (jako nový záznam).
24.05.2018
Ochrana osobních údajů
Poučení Subjektů údajů/Informační povinnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), se sídlem na adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985 jakožto správce osobních údajů informuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného od 25. května 2018):
• je důvodem zpracovávání osobních údajů Subjektů pro účely vedení registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
• kategoriemi dotčených osobních údajů Subjektů zpracovávaných v rámci vedení registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů jsou:
• osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména
• rodné příjmení
• rok narození
• obec trvalého pobytu
• u cizinců také pohlaví
• adresu místa hlášeného pobytu v České republice
• státní občanství
• údaje o datu získání vysokoškolského vzdělání zaměstnance akademických titulech, vědeckých hodnostech a úspěšně ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem, včetně uvedení programů a oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ukončena a uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečnilo, a o datech jmenování docentem a profesorem, průběh zaměstnání
• údaje o vzniku, změně a skončení základního pracovněprávního vztahu zaměstnance k vysoké škole nebo v případě státní vysoké školy k České republice, včetně údaje o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době, na kterou je základní pracovněprávní vztah k vysoké škole nebo k České republice sjednán a obdobné údaje o služebním poměru, je-li místo akademického pracovníka působícího na státní vysoké škole obsazeno vojákem v činné službě nebo příslušníkem Policie České republiky ve služebním poměru.

• další příjemci osobních údajů jsou dány právní povinností Správce v rámci vedení registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Akreditační úřad
• rektoři veřejných vysokých škol a státních vysokých škol, orgány soukromých vysokých škol plnící funkci rektora a zaměstnanci vysokých škol zvlášť k tomu pověření rektorem,
• zaměstnanec vysoké školy, jehož údaje jsou obsaženy v registru, pokud jde o údaje o jeho osobě
• osobní údaje Subjektů nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, Dr. Ing Luboš Sychru (tel: 234 814 303, email: gdpr@msmt.cz), nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;
• doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, odpovídá době nezbytně nutné pro řádné vedení registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů a dále v souladu se Spisovým řádem Správce.
• Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci a to dle čl. 15-21 Nařízení;
• Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
31.05.2017
Jak postupovat v případě, že pověřená osoba VŠ zapomene heslo do IS REDOP?
V případě, že pověřená osoba VŠ zapomene své přístupové heslo do informačního systému Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol, je nutné heslo „vyresetovat“ v administraci REDOPu => zašlete e-mail s uvedením jména pověřené osoby a názvu dané VŠ na adresu redopsd@msmt.cz.
Heslo pověřené osoby není možné žádným způsobem zjistit, protože v databázi je uložena pouze hash hodnota původního hesla.
Dokumenty ke stažení
01.07.2024
REDOP_Metodická/uživatelská příručka - Manuál uživatele pro práci s informačním systémem veřejné správy REDOP (sběr dat 2024M6; červen 2024)
REDOP_Metodicka-prirucka_2024M6.docx (3 011 kB)
Manuál pro práci s informačním systémem veřejné správy Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol - v tomto sběru dat budou aktuálně zjišťována data (údaje a změny) s platností od 1. června 2024 do 30. června 2024. Sběr je zahájen k datu 1. července 2024 a bude ukončen k datu 15. července 2024 (sběr dat označen 2024M6).
01.01.2020
XML schéma pro XML import dat - sběr dat 2019M12.
REDOP_schema_01012020.xsd (23 kB)
XSD schéma pro import dat pomocí XML souboru. Vstupní XML soubor je vždy validován oproti tomuto schématu. Platné od 1.1.2020.
30.03.2017
XML schéma pro XML import dat - sběr dat 2017M1
REDOP_schema_01012017.xsd (23 kB)
XSD schéma pro import dat pomocí XML souboru. Vstupní XML soubor je vždy validován oproti tomuto schématu. Platné od 1.1.2017.
01.03.2017
REDOP_Pověření zaměstnance poskytovatele zahraničního VŠ vzdělání na území ČR
REDOP_Pověřená osoba poskytovatele zahr. VŠ vzděl.– návrh.rtf (73 kB)
Pověření zaměstnance poskytovatele pro práci s informačním systémem Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol - osoba pověřená statutárním zástupcem poskytovatele pro vkládání a práci s daty v IS REDOP.
01.03.2017
REDOP_Poučení zaměstnance poskytovatele zahraničního VŠ vzdělání na území ČR
REDOP_Poučení zaměstnance poskytovatele zahr. VŠ vzděl. - návrh.rtf (66 kB)
Poučení zaměstnance poskytovatele o řádném zacházení s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
01.07.2024
Při sběru dat se mají zahrnout pouze aktuální (tedy trvající) pracovní poměry nebo i pracovní poměry ukončené v období, za které sběr probíhá?
Do sběru dat jsou zahrnuty všechny pracovní poměry a dohody, které jsou vysokou školou evidovány, příp. změněny v uvedenému intervalu sběru datu - v rámci aktuálního sběru dat 2024M6 jsou zjišťována data (údaje a změny) s platností v intervalu od
1. června 2024 do 30. června 2024.
Proto pracovní poměr ukončený např. k datu 15. června 2024 uvádět vysoká škola bude. Naopak vysoká škola NEBUDE uvádět pracovní poměr (či dohodu), který začíná po datu 30. června 2024, přestože aktuální sběr dat probíhá až do 15. července 2024. Stejně tak se neuvádí pracovní poměry (dohody) ukončené před 1. červnem 2024!
31.05.2017
Budeme vykazovat jako univerzita všechny docenty a profesory v pracovním poměru, nebo jen akademické pracovníky? Na naší univerzitě jsou i profesoři neakademičtí (vědečtí pracovníci).
Ano. V rámci sběru dat nejsou rozlišovány akademické a neakademické pozice a je nutné uvádět všechny pracovní poměry zaměstnance k vysoké škole s údaji o pracovním zařazení jako docent nebo profesor. Navíc se do IS REDOP předávají údaje těchto zaměstnanců nejen působících v pracovním poměru, ale i údaje o právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce - DPP a dohoda o pracovní činnosti - DPČ).
31.05.2017
Pro jaké účely Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol slouží?
Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o zaměstnancích veřejných, státních a soukromých vysokých škol, kteří jsou docenty, profesory nebo mimořádnými profesory. Součástí registru jsou rovněž údaje o docentech a profesorech působících v základním pracovněprávním vztahu jako pedagogičtí nebo vědečtí pracovníci poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky uvedených v § 93a zákona o vysokých školách.

REDOP slouží pro zajištění nezbytných informací pro potřeby posouzení žádostí o institucionální akreditace, akreditace studijních programů a akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorů, hodnocení kvality vysokých škol a další analytické a statistické činnosti. Tyto informace jsou nezbytné pro potřeby Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pro vysoké školy samotné. Vysoká škola v souladu s § 87odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o vysokých školách využívá informace z Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol pro účely zjišťování skutkového stavu souvisejícího se záležitostmi týkajícími se akreditací a vzniku nebo případného souběhu základních pracovněprávních vztahů.
30.05.2017
Položku 11.h - rozsah práce/pracovní poměr - chcete uvádět celým číslem? Může se vyskytnout profesor (docent), který učí např. 3 hodiny jednou za 14 dní, tedy průměrně týdně vychází na 1,5 hodiny. Jak budeme vykazovat? Zaokrouhlovat?
V rámci sběru dat byla stanovena jako nejmenší jednotka 1 hodina. V případě, že dojde k popisované situaci, vycházejte z matematického zaokrouhlování, ve vašem případě tedy uveďte hodnotu 2 hod./týd.

V Metodické příručce REDOP je k dané položce a položkám o rozsahu dohod uvedeno:
Údaj o rozsahu práce - pracovní poměr - vyjádřené stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden v rámci položky 11.h Osoba_Pracovni_Zarazeni_Rozsah. Ve formě webového grafického rozhraní je možnost vložení číselného pole, přičemž se uvádí celé číslo. V případě datové věty jde o specifikaci typu „long“, údaj se opět uvádí na celé číslo.
Údaj o rozsahu práce – DPP: Položka 11.i Osoba_DPP_Rozsah slouží pro zjištění rozsahu hodin práce na základě uzavřené Dohody o provedení práce; údaj o rozsahu práce se uvádí dle smlouvy jako stanovený počet hodin výkonu práce za kalendářní rok.
Údaj o rozsahu práce – DPČ: Položka 11.j Osoba_DPC_Rozsah pro zjištění rozsahu hodin práce na základě uzavřené Dohody o pracovní činnosti; údaj o rozsahu práce se uvádí dle smlouvy jako stanovený počet hodin výkonu práce za kalendářní rok.
30.05.2017
Budou se v rámci registru sbírat také data o DPP a DPČ?
Ano. V rámci změn souvisejících s nově nastavovanými standardy pro posuzování akreditací nastává s platností od 1. 1. 2017 (dle novely zákona o vysokých školách a vyhlášky č. 276/2016 Sb.) rozšíření sbíraných informací i o data pracovních vztahů založenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
IS Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů
©2014-2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1